environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: ABN360-live

Stappenplan

Toestemmingsverklaring via e-mail

Lukt het niet om je klant de toestemmingsverklaring fysiek te laten ondertekenen? Dan kun je tot 1 augustus 2021 gebruikmaken van de toestemmingsverklaring per e-mail. Hieronder lees je hoe je dit regelt en vind je een voorbeeldmail om naar jouw klant te sturen.

Hoe regel je toestemming via e-mail?

1

In onderstaande voorbeeldmail vul je de naam van de klant, jouw naam en het hypotheeknummer in. Je vult dus hetzelfde in als op het fysieke toestemmingsformulier.

Voorbeeldmail Toestemmingsverklaring

Hierbij verleent (Klant) V. Oorbeeld  toestemming aan (Intermediair) Ad Viseur  om onderstaande persoons- en hypotheekgegevens* in te zien en de door de klant gewenste wijzigingen aan te vragen bij ABN AMRO Bank N.V. (Bank).

 • De toestemming wordt verleend voor de hypothecaire geldlening met nummer (Hypotheeknummer) xxx.xxx.xxx die de Bank is aangegaan met de Klant.

 • Het Doel voor Intermediair is inzicht in uw persoons- en hypotheekgegevens en wijzigingen in uw Hypotheek aan te vragen en advies te geven.

 • Intermediair kan hierdoor actief de Hypotheek beheren en u helpen met toekomstige beslissingen over uw Hypotheek.

 • U geeft hierbij ook toestemming aan ABN AMRO om bij het beheer van de hypotheek u rechtstreeks of via uw intermediair te benaderen.

Intermediair

 • Intermediair is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het bewaren van de Toestemmingsverklaring in ieder klantdossier.

 • Intermediair is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de advies- en bemiddelingsactiviteiten die in het kader van het Doel worden verricht.

 • Bij het opvragen van gegevens houdt Intermediair zich strikt aan de bepalingen van deze Toestemmingsverklaring en de geldende wettelijke regels.

 • Op grond van deze Toestemmingsverklaring gaat Bank ervan uit dat Intermediair bevoegd is om de opgevraagde gegevens in opdracht van Klant te ontvangen om bovengenoemd Doel te bereiken.

Geldigheid toestemmingsverklaring

Deze Toestemmingsverklaring is drie jaar geldig vanaf het moment van ondertekening of eindigt eerder wanneer de klant de toestemming intrekt.

Overzicht persoons- en hypotheekgegevens

 • Namen, geboortedatum en adresgegevens van klant(en)

 • Leningnummer, hypotheekproduct en hypotheekinschrijving

 • Ingangsdatum, oorspronkelijk hypotheekbedrag, actueel hypotheekbedrag, wel/geen NHG, actuele hypotheekrente en energielabel woning

 • Einddatum rentevaste periode, aflosvorm, einddatum looptijd en het bruto maandbedrag

 • Marktwaarde en adres van het onderpand

 • Wel/geen bouwdepot, actuele saldo en einddatum bouwdepot

 • Waardeontwikkeling van een eventueel spaar- of beleggingsproduct bij ABN AMRO

Akkoord

Graag ontvang ik van u een reactie per mail waarin u akkoord gaat met de inhoud van deze toestemmingsverklaring.

2

Zorg ervoor dat onderstaande gegevens zichtbaar zijn in de mail, voordat je deze opslaat:

 • E-mailadres klant

 • Naam klant

 • Datum van de e-mail

3

Sla de toestemmingsverklaring per mail + de reactie van de klant op de volgende wijze op:

Stap 1. Ga naar Print

Stap 2. Selecteer bij 'Printer': 'Adobe PDF'

Stap 3. Druk daarna op 'Print'

Stap 4. Sla het PDF-document op

4
5
6

(het leningnummer vind je terug in het bindend aanbod en begint meestal met het cijfer 700.xxx.xxx)

Handige links