environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

vrijdag 10 juli 2020

Dossier COVID19 - Nederland na Corona in vier scenario’s

Op 7 juli 2020 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau een nieuw rapport over de Corona crisis

De coronapandemie heeft enorme economische en maatschappelijke gevolgen. De snelheid en omvang waarmee de pandemie om zich heen heeft gegrepen, roept de vraag op hoe in de toekomst met dergelijke risico’s moet worden omgegaan en vooral wie deze moet dragen. Is het de overheid die altijd het beste antwoord op rampspoed heeft, of is de markt veel beter in staat om ontij te pareren? En is de burger het meest weerbaar binnen zijn eigen cocon, of wanneer hij veiligheid zoekt in gemeenschap met anderen?

Het zijn deze fundamentele vragen waarop we in dit nieuwe rapport antwoord hopen te geven. De winnaars van morgen zijn immers de bedrijven en instanties die flexibel kunnen inspelen op onverwachte gebeurtenissen of, nog beter, die een robuuste langetermijnstrategie weten te formuleren.

Robuuste strategie

Het formuleren van een robuuste strategie is makkelijker gezegd dan gedaan. Het vereist inzicht in de onzekerheden die van invloed zijn op de organisatie en haar ecosysteem. Dit kunnen onzekerheden zijn die specifiek voor een organisatie relevant zijn, of onzekerheden die betrekking hebben op maatschappelijke veranderingen van meer brede aard. In dit rapport gaan we in op twee altijd aanwezige spanningsvelden die momenteel veelvuldig in het publieke debat naar voren komen; het machtsevenwicht tussen overheid en vrije markt en de zoektocht naar een werkbare verhouding tussen individualisme en collectief handelen.

De combinatie van die twee spanningsvelden resulteert in vier scenarios voor de toekomst. Dit rapport beschrijft hoe die vier scenarios, op sectorniveau, zich kunnen ontvouwen in de periode na het overwinnen van de huidige crisis. Het doel is niet zozeer om met harde cijfers en puntschattingen precieze voorspellingen te geven, meer om in grote lijnen verschillende toekomstige werelden te schetsen ter ondersteuning van strategische discussies en plannen voor de toekomst.

Ondernemen is vooruitzien

We nodigen u daarom uit het rapport te downloaden, en de toekomst te verkennen aan de hand van vier alternatieve werelden:

  1. Vrijheid voor de sterken
  2. Open hightech-gemeenschap
  3. De eigen staat
  4. De beschermde staat


download icoon
Download het rapport 'Nederland na Corona in vier scenario’s'

Meer Corona gerelateerd economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief van Coronavirus publicaties (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':