Steun voor klanten vanwege impact coronavirus

De hypotheek in tijden van corona

De coronacrisis brengt veel onzekerheid met zich mee. Bijvoorbeeld over het inkomen en de betaalbaarheid van de hypotheeklasten. Maakt jouw klant zich zorgen over het betalen van de maandelijkse hypotheeklasten van zijn ABN AMRO Hypotheek? Bekijk hieronder de mogelijkheid om een betaalpauze (tijdelijke betaalstop) in te lassen en de bijhorende veelgestelde vragen.

Betaalpauze in aflossing

Klanten die door de coronacrisis betaalproblemen hebben of verwachten voor hun hypotheek of lening, kunnen tot 1 oktober 2020 een betaalpauze aanvragen. Zij ontvangen dan voor 3 maanden uitstel van rente en aflossing. De betaling start pas weer als de betaalpauze voorbij is: de klant haalt vanaf dan de achterstand in.

Bij Vraag & Antwoord zie je welke klanten in aanmerking komen voor deze regeling en onder welke voorwaarden.

Wil je klant een betaalpauze aanvragen of heeft hij een andere vraag over het betalen van zijn hypotheek? Verwijs hem dan naar abnamro.nl

Vraag & Antwoord

ABN AMRO biedt klanten die door de gevolgen van het coronavirus betaalproblemen hebben of verwachten een betaalpauze van hun hypotheeklasten aan. De betaalpauze geldt voor drie maanden. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden en we vragen de klant bewijsstukken aan te leveren. Na drie maanden is onder voorwaarden een verlenging mogelijk met nog eens drie maanden.

De klant krijgt een betaalpauze van drie maanden. In deze periode betaalt hij zijn hypotheekmaandbedrag vanuit een kredietfaciliteit die wij speciaal hiervoor op zijn naam openen. Het hypotheekmaandbedrag kan bestaan uit de hypotheekrente, de aflossing en eventuele inleg of premies van een gekoppelde spaarverzekering of bankspaarrekening wanneer ABN AMRO Hypotheken deze afschrijft. 
Nadat de betaalpauze afloopt, betaalt de klant deze rente en aflossing en eventuele inleg en premie in termijnen terug aan de bank. De terugbetaling leidt tijdelijk tot verhoging van de maandlasten.
ABN AMRO biedt onder voorwaarden een betaalpauze aan voor klanten met een hypotheek die zich melden bij ABN AMRO, omdat zij betalingsproblemen hebben of verwachten door de coronacrisis. Het maakt niet uit of de klant een hypotheek heeft voor een woonhuis of voor bijvoorbeeld een vakantiewoning of pied-à-terre. Ook maakt het niet uit wat voor soort inkomen de klant heeft: hij kan bijvoorbeeld in loondienst zijn of zzp’er. De betaalpauze is ook beschikbaar voor Private Banking-klanten. 

Had de klant op 1 maart 2020 al een betalingsachterstand op zijn hypotheek en heeft hij zich in maart  of later dit jaar aangemeld voor een betaalpauze? Dan kan hij contact opnemen met de contactpersoon die zijn betalingsachterstand in behandeling heeft. We kijken dan samen met de klant naar de mogelijkheden. Heeft de klant zijn woning al verkocht, maar moet de levering nog plaatsvinden? Voor hem is een variant op de betaalpauze beschikbaar. 
De betaalpauze is niet standaard beschikbaar voor klanten met een ongeoorloofde achterstand van minimaal 90 dagen, die niet meewerken aan betaalafspraken of hun gemaakte betaalafspraken niet nakomen. De betaalpauze bieden we ook niet aan aan mensen die als gevolg hiervan dieper in de financiële problemen komen. We kijken sowieso altijd of de tijdelijke betaalstop de beste (standaard)oplossing voor de klant in kwestie is of dat er betere oplossingen beschikbaar zijn.
De betaalpauze is voor klanten die zelf contact met ons opnemen en aangeven dat zij betalingsproblemen hebben of verwachten. Op abnamro.nl staat een formulier waarmee klanten een aanvraag kunnen indienen. Klanten kunnen in aanmerking voor een betaalpauze komen als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • De betaalachterstand is ontstaan (of ontstaat) na 1 maart 2020. Heeft de klant een eerdere termijn na 1 maart 2020 gestorneerd? Dan telt dit ook als achterstand die na 1 maart 2020 is ontstaan.
  • De betalingsproblemen zijn veroorzaakt door het coronavirus en de genomen maatregelen.
  • De klant vraagt de betaalpauze actief bij ons aan.
Laat je klant er wel altijd rekening mee houden dat hij de bedragen na de betaalpauze alsnog moet voldoen. Kijk daarom goed of de betaalpauze de beste oplossing is.
Op abnamro.nl staat een formulier waarmee klanten een aanvraag kunnen indienen.
Ja, ABN AMRO vraagt de klant bewijs aan te leveren. Tijdens het intakegesprek besluit ABN AMRO of de betaalpauze wordt toegekend of afgewezen. Keurt ABN AMRO de betaalpauze goed? Dan bespreekt de medewerker welke bewijsstukken nodig zijn. Voorbeelden van bewijsstukken zijn: 
  • Een brief van de werkgever over contractbeëindiging of werktijdverkorting.
  • Een aanvraag of toekenningsbesluit werktijdverkorting. 
  • Een aanvraag of toekenning van een WW-uitkering.
  • Een brief over het intrekken of beëindiging van een opdracht voor zzp’ers.
  • Een bewijs van een aangepast werkrooster.
  • Een aanvraagformulier voor of bevestiging van uitstel van betaling voor de belasting samen met een uittreksel van de KvK (bij ondernemers, ook zzp’ers)
Heeft de klant een hypotheek bij ons gekregen met een offerte van na 6 april 2020 en gaf hij toen aan dat hij geen betalingsproblemen verwachtte? Maar vraagt hij toch een betaalpauze aan? Dan moet hij ook aantonen dat zijn situatie veranderd is en dat deze reden geeft tot een tijdelijke betaalstop.

De klant hoeft de bewijsstukken niet aan te leveren voordat de betaalpauze van start gaat. Hij moet er wel voor zorgen dat het bewijs uiterlijk binnen twee weken na de dagtekening van de bevestigingsbrief bij ons is aangeleverd. Van Private Banking-klanten vragen we wel eerst telefonisch bewijstukken op bij de klant en voeren we dan pas het intakegesprek. 

Let op: Als de klant de bewijsstukken niet of niet op tijd aanlevert, dan kan dat gevolgen hebben bij hoe wij zijn eventuele betalingsproblemen in de toekomst behandelen. 


Klanten hebben tot en met 30 september 2020 de tijd om de betaalpauze aan te vragen. Vanaf 1 oktober aanstaande kunnen klanten geen tijdelijke betaalstop op hun hypotheek meer aanvragen. Het eerste deel van de klanten die een tijdelijke betaalstop heeft gehad, gaat vanaf 1 november aanstaande hun betaalstop terugbetalen via een leningdeel Tijdelijke Betaalstop Hypotheek.

Tijdens het intakegesprek wordt met de klant afgesproken per wanneer de betaalpauze ingaat. In de regel is dat de eerste dag van de nieuwe maand ná het intakegesprek. De afschrijving van het hypotheekmaandbedrag wordt dan op de eerste dag van de daaropvolgende maand tegengehouden. 
Als de betaalpauze is afgelopen, gaat de klant in principe weer zijn gewone hypotheekmaandbedrag betalen. Op een gegeven moment gaat hij ook de betaalpauze terugbetalen. Wanneer dat is, verschilt per klant, maar het is in ieder geval niet eerder dan 1 november 2020. 

Deze maandtermijnen van de betaalpauze kan de klant vanaf die datum terugzien in het extra leningdeel ‘Tijdelijke Betaalstop Hypotheek’, dat we aan de gewone hypotheek toevoegen. De Tijdelijke Betaalstop Hypotheek heeft de hoogte van de drie maandtermijnen bij elkaar opgeteld (bij verlenging zes). Het terug te betalen bedrag spreiden we uit over maandelijkse termijnen. Let op: dit bedrag komt bovenop de bestaande maandlasten.
Als de klant de juiste bewijsstukken heeft aangeleverd, dan bellen we hem tijdens de betaalpauzeperiode en bespreken we het vervolg. Als de klant nog steeds betalingsproblemen heeft, zoeken we samen met de klant naar een oplossing. Onder voorwaarden kan de betaalpauze voor de klant met drie maanden worden verlengd naar in totaal zes maanden.
Dat hangt af van wanneer de betaalpauze is ingegaan. De eerste ’afschrijvingen van de terugbetaling vinden plaats op 1 november 2020. Voordat de eerste afschrijving van de terugbetaling plaatsvindt, krijgt de klant daarover een brief.
Hebben wij de klant een betaalpauze toegekend en kan hij met bewijsstukken aantonen dat hij inderdaad door de coronacrisis een tijdelijke inkomensdaling heeft en daardoor zijn hypotheekmaandlasten tijdelijk niet of moeilijk kan betalen? Dan heeft hij vanaf het moment dat hij gaat terugbetalen in principe 60 maanden de tijd om de maandbedragen van de betaalpauze terug te betalen en 120 maanden als hij een verlenging van de betaalpauze heeft gekregen.

Heeft een klant eerder Einde Economische Looptijd van (een van) zijn gewone leningdelen? Dan kan zijn looptijd van de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek korter zijn. We informeren de klant hier vooraf over.

Let op: deze looptijd geldt alleen voor klanten die aan ons met bewijsstukken hebben laten zien dat ze inderdaad door de coronacrisis een tijdelijke inkomensdaling hadden en daardoor hun hypotheekmaandlasten tijdelijk niet of moeilijk konden betalen.
Ja, de klant mag (extra) aflossen op de maandbedragen na afloop van de betaalpauze. Daar rekenen we geen vergoeding voor. Verder zijn er geen wijzigingen toegestaan bij de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek. 

Als de klant de juiste bewijsstukken heeft aangeleverd, dan bellen we hem tijdens zijn betaalpauze en bespreken we het vervolg. Samen maken we dan een inschatting of het waarschijnlijk is dat hij na een verlengde betaalpauze de hypotheeklasten weer kan gaan betalen en de maandbedragen van zijn betaalpauze kan gaan terugbetalen. Is dat het geval, dan kunnen we de klant een verlenging toekennen.
Onder voorwaarden kan de klant een verlenging krijgen van zijn betaalpauze met nog eens drie maanden. Bij deze klanten wordt dan dus in totaal zes maanden geen hypotheekmaandbedrag van hun vaste rekening afgeschreven. 
In de voorwaarden van de hypotheek van de klant staat dat wij hem een ‘vertragingsrente’ in rekening brengen als hij de verschuldigde hypotheekrente niet of later betaalt dan op de reguliere vervaldata. Gezien de bijzondere omstandigheden zetten wij deze vertragingsrente op 0% in plaats van het percentage dat in de voorwaarden staat. Hierdoor worden de totale kosten van zijn hypotheeklening door de betaalpauze niet hoger.

De betaalpauze heeft geen invloed op de eventuele voorlopige teruggave over 2020. De betaalpauze heeft mogelijk wel invloed op de aangifte inkomstenbelasting van de klant. Dat komt omdat de terugbetaalregeling – de klant betaalt de betaalpauze terug in de vorm van een leningdeel Tijdelijke Betaalstop Hypotheek – in beginsel in box 3 valt. Als klanten meer informatie willen, dan kunnen ze dit met een belastingadviseur bespreken. Wij kennen de betaalpauze toe op basis van de door de klant aangegeven tijdelijke financiële moeilijkheden. 
Ja, de klant mag zijn hypotheek wijzigen tijdens zijn betaalpauze. Maar verhoging van de hypotheek is tijdens de betaalpauze niet toegestaan. 
Vanaf 11 mei 2020 geldt het volgende:

• Geldigheidsduur documenten van 3 naar 2 maanden
De werkgeversverklaring, eventueel met intentieverklaring, de salarisstrook en de perspectiefverklaring/arbeidsmarktscan mogen bij het uitbrengen van het definitief aanbod niet ouder dan 2 maanden zijn.

Is een document ouder dan 2 maanden of afgegeven vóór 15 maart 2020? Dan vragen we een nieuw document of een aanvullende verklaring op. Voor medisch personeel dat in een ziekenhuis werkt, mag je een werkgeversverklaring accepteren die is afgegeven voor 15 maart 2020, maar niet ouder is dan 3 maanden.

• Toetsinkomen doelgroepenbeleid

Voor piloten in loondienst van een Nederlandse luchtvaartmaatschappij, mag je alléén nog rekening houden met een toekomstige inkomensstijging als deze binnen 6 maanden geldt en er geen voorwaarden aan verbonden zijn. 
Voor medisch personeel dat in een ziekenhuis werkt, mag je een werkgeversverklaring accepteren die voor 15 maart 2020 is afgegeven, maar niet ouder is dan 3 maanden.